Bouwstenen voor nieuwe business modellen

Een onderzoek aan de Radboud-universiteit onderscheid vijf bouwstenen voor circulaire business modellen in de circulaire economie (CE).


De bouwstenen zijn:

Sluiten van Kringlopen

De (materiële) kringlopen in het productieproces en in de levenscyclus van een product worden gesloten. Dit kan deels binnen de eigen organisatie, maar is meestal een opgave van  samenwerking tussen de partijen in de waardeketen.

Waardecreatie

Productie van circulaire goederen levert naast financiële waarde ook sociale en ecologische waarde op. Dat kan onder meer door meer functies aan de producten te geven of door andere manieren van produceren, die minder schade aan de omgeving toebrengen.

Strategie

Succesvolle CE bedrijven kiezen een duidelijke circulaire strategie. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op het stellen van doelen voor reductie van afval, het in kaart brengen van product en afvalstromen in de gehele keten, en door met de klanten nieuwe CE producten te ontwerpen.

Organisatie

De CE vraagt om het samen met partners organiseren in ketens en netwerken; geen enkel bedrijf kan alleen circulair opereren. Met de samenwerkingspartners in de keten kan de markt vergroot worden en meer en gericht lokaal worden ingekocht.

Nieuwe verdienmodellen

Werken aan de betere wereld

Door circulair te organiseren veranderen de verdienmodellen. Het is zaak daar goed naar te kijken.